Dotace a granty EU

 

Zapojili jsme se prostřednictvím podání žádosti do operačního programu 

Výzkum vývoj a vzdělávání.

šablony II. pro MŠ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘIHLÁŠKA DO 3. ROČNÍKU PROJEKTU 

"SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY" 

Dobrý den,

děkujeme Vám za Váš zájem o zapojení se do našeho sokolského projektu
 "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky"
, který je pod záštitou Ministerstva školství ČR a Svazu měst a obcí ČR.

Vaše přihlášení proběhlo v pořádku a nyní se budou tisknout veškeré materiály, 
které ke cvičení se zvířátky budete potřebovat. Tyto materiály odešleme na přelomu srpna a září na adresu.

Nyní Vám přejeme příjemné letní dny a prázdninové chvíle pro načerpání energie do nového školního roku.

S přátelským pozdravem,


Bc. Alžběta Kujanová
metodička OV ČOS

Česká obec sokolská
e-mail: akujanova@sokol.eu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dne 15.1 2018 jsme se přihlásili do dotačního programu MZ 

- Medové snídaně do školek -

 

Projekt MZ - Medová snídaně

 
 
 
Uskuteční se ve třídě Berušek dne 7. 11. 2018 v 8:00 hodin
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dne 8.4. 2017 jsem se zapojili prostřednictvím podání žádosti do operečního programu 

Výzkum vývoj a vzdělávání.

Výzva č. 02-16-022 pro Podporu škol formou projektů zjednodušeného výkazování - šablony pro MŠ. 

 

MŠ Tetčice po schválení žádosti může čerpat po dobu dvou let na dané aktivity částku max. 242 192,- Kč.
 
 

Projekt (název, registrační číslo):

Personální podpora MŠ Tetčice

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006927

VÝŠE PODPORY – 242192 Kč

„Tento projekt je spolufinancován EU“

 

Předpokládané datum zahájení projektu:            1. 9. 2017

Předpokládané datum ukončení projektu.           31. 8. 2019

Předpokládaná doba trvání (v měsících):            24

            Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Co je cílem projektu?

            Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Vybrané aktivity:

Školní asistent - personální podpora MŠ

            Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem. 

            Školní asistent poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodině při spolupráci s rodiči, zprostředkovává komunikaci s komunitou, rodinou a školou spočívající např. v aktivitách vedoucích k zajištění pravidelné docházky dětí, porozumění rodinnému prostředí dětí a zajištění přenosu informací mezi mateřskou školou a rodinou, poskytuje přímou nepedagogickou podporu dětí v předškolním vzdělávání spočívající např. v nácviku jednoduchých činností při příchodu a pobytu ve škole nebo školském zařízení nebo při akcích školy nebo školského zařízení, pomoci při oblékání, poskytuje podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti pedagoga ve vyučování i mimo vyučování.

 

Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

            Cílem šablony je rozšířit prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP síť logopedických asistentů v řadách předškolních pedagogů v mateřských školách, a tím podpořit přirozený vývoj řeči dětí a plošně posílit prevenci častých logopedických vad či poruch řeči předškolních dětí.

            Vzdělávací program DVPP je určen pro pedagogy mateřských škol a je zaměřen na podporu znalostí a praktických dovedností pedagogů v oblasti logopedické prevence u dětí

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin - Čtenářská pregramotnost

            Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP.

            Cílem je podpořit dlouhodobé vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků formou ucelených vzdělávacích programů. 

Tisková verze žádosti

Publikační plakát-Tetčice

Report

 

MŠMT a EU

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dne 11.1. 2016  podáváme projekt na získání finančních prostředků

z Evropských finančních projektů, tentokrát pod názvem
 

"Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2016"

Nadále se snažíme získat velice kvalitní pomůcku.

"Klokanův kufr" 

KK prezentace - něco více o této pomůcce

Výše uvedené dotace by mohla činit až 20 900,- Kč.

Bohužel, na tento projekt jsme nedosáhli.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Na základě vyhlášení dotací a grantů

 pro podporu preventivní logopedické péče,

posíláme i my svůj projekt na získání finančních prostředků na

"Klokanův kufr".

Bohužel, na tento projekt jsme nedosáhli

Podpora prevence logopedické péče

 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
Úspěšně bylo završeno naše snažení o získání financí z projektu 

"Zabezpečení škol".

Přefinancování a přerozdělení finančních prostředků z bývalé přísp. org.
Z těchto prostředků budeme financovat, 
úsporné osvětlení vchodů do MŠ i ŠJ,
 ŠJ se dočká také videozvonku pro lepší a rychlejší obsluhu dvěří do ŠJ.
Celková suma činí 24 164,- Kč,
 bude proinvestována na lepší zabezpečení mateřské školy Tetčice do konce roku 2015,
firmou Nekuža - Elektro.

Tisková zpráva k dotaci