Náplň dne

 

 

Náplň dne

 

Bezpečnost

 Hlavní vchody do obou budov mateřské školy Tetčice jsou opatřeny videozvonkem. Nikdo do budovy MŠ a ZŠ nemůže vstoupit, pokud  mu paní učitelka dveře neuvolní. Učitelka ve třídě u vchodu příchozí vidí a dveře uvolní, pokud je identifikuje jako oprávněné osoby, které vyzvedávají děti z MŠ. Pokud do MŠ přichází osoba, kterou učitelka nezná, vchodové dveře jde otevřít sama a zjistí důvod návštěvy. Při pobytu na zahradě jsou obě brány uzamknuty a používá se zvonek u brány z ulice Tyršovy. Otevírá vždy personál MŠ, který je v budově mateřské školy přítomen.

 

 

Náplň dne

Provoz školy je od 6:30 do 15:45 hodin.

 

Budova je z bezpečnostních důvodů uzamčena po celou dobu provozu.

Prosíme, zvoňte!!!

Rodiče nejsou oprávněni do budovy MŠ kohokoliv pouštět, pokud jsou již v šatně MŠ!

Pokud takto rodiče učiní, musí neprosleně informovat učitelku MŠ!

Prosíme rodiče, aby svoje děti vodili do MŠ nejpozději do 8:00 hodin!!!

Pozdější příchody velice narušují výchovně-vzdělávací činnost a Vaše dítě si nestačí popovídat ani pohrát s ostatními dětmi.

 

Doba jídla

  • Průběžná přesnídávka dopolední 8:00-9:00 hodin
  • Oběd 11:30 hodin
  • Průběžná svačina odpolední14:00-15:00 hodin

 

Scházení dětí

Provoz MŠ je od 6:30 hod., rodiče děti přivádějí do MŠ nejpozději do 8:00 hod., popřípadě oznámí učitelce pozdější příchod dítěte.

Rozcházení dítěte

Po obědě si rodiče odvádějí děti domů zpravidla od 12:00 do 12:45 hod. Zvonit, prosím vždy! Provoz MŠ končí v 15:45 hod.

Rodiče jsou povinni opustit budovu MŠ včas, tj. do 15:45 hod.

POPIS REŽIMU DNE

Závazná je jen doba mezi jídly, což činí vždy tři hodiny.

 

6:30-8:00

 

Převzetí zdravého dítěte od rodiče učitelkou. Předtím se dítě převleče a přezuje s rodiči v šatně, na požádání rodičů s učitelkou. Po domluvě mohou děti přijít i později. Příprava komunitního kruhu pro ranní posezení a následnou pozdější činnost, námětová hra podle měsíčního plánu, individuální práce, individuální plán s předškoláky, s OŠD, didaktické hry, labyrinty, matematická představivost, čtení obrázků, cvičení smyslů, cvičení paměti, grafomotorika apod. Od 8:00 hodin se děti mohou průběžně, dle potřeby nasvačit.

 

8:15

 

Společný úklid hraček, cvičení pohybové hry a hry s říkankou, strečink, jóga, pilates, uvolňovací cviky, relaxační cvičení, cvičení s hudbou, cvičení na nářadí nebo s náčiním. (lavičky, kostky, trampolína, míčky, žíněnka, kroužky, lano apod.). Správné držení těla, cvičení na ploché nohy, rozvoj jemné a hrubé motoriky, uvolňovací cviky rukou, cvičení drobných svalů ruky apod.

 

8:25

 

Vydýchání po cvičení, dechová hygiena, WC, osobní hygiena, v pondělí spjato s přichystáním čistého ručníku na svůj háček ke svojí značce. Poté jdou na svačinu. Každý stůl má jinou výšku a děti jsou zde rozmístěny podle své výšky, aby jim stůl i židle odpovídaly. Podle vzrůstu během roku jsou přesazovány. Jinak je zasedací pořádek pevně stanovený.

 

8:30

 

Ťuky, ťuky do dlaní, svačinkové volání. Následuje příprava na svačinku (kdo ještě nesvačil), hygiena a ranní svačinka, kdy je každé dítě vedeno k tomu, aby vědělo samo co, odkud a jak si nachystat. U předškoláků se snažíme o to, aby se již uměli obhospodařit sami s naléváním tekutin i polévky. Prohlubování samostatnosti v oblasti namazání chlebíků i rohlíků, přiměřeného množství, co dítě sní si určuje dítě samo. Starší děti učí svým příkladem mladší děti, co všechno musí připravit na stůl.  Na tácku musí mít každé dítě vše, co je v nabídce - stačí ochutnat pochutiny. Děti si po sobě nádobí, příbory a skleničky uklízejí samy. Na pojízdný vozík, popř. do vydávacího okénka z kuchyně. Stolečky nejsou diferencovány jen podle velikosti, ale i podle tvaru a barvy. Děti si tak cvičí barevnost i základní geometrické tvary. Po jídle a úklidu všech věcí na místě, se jde každé dítě umýt ruce a pusu.

 

8:50

 

Paní učitelka si děti rozdělí podle věku a schopností do skupinek, s kterými pracuje dohromady nebo zvlášť. Mladší mohou dělat věci se staršími podle zájmu, hranice nejsou pevně dané. Vše je upravováno tak, aby děti zažívaly jen kladné zážitky spojené s činností, kterou vykonávají a přinášela jim radost. Neúspěchům a zklamáním se snažíme předcházet. Práce je také musí bavit a pokud si chtějí děti ještě hrát, vždy je vymezen jeden stoleček k tomu, aby se zde děti mohly realizovat i s konstrukčními, logickými hrami.

Dělení na skupiny je vždy podle věku dětí:

  1. skupina nově příchozí
  2. skupina 4-5letí
  3. skupina předškolní děti a děti s odkladem školní docházky

Učitelka bere v potaz individuální zvláštnosti a potřeby dětí a jejich přirozené nadání, které se snaží v co největší míře podporovat a rozvíjet. U nově příchozích učitelka provádí diagnostiku, co děti baví, co ne, snaží se pro ně najít tu nejvhodnější motivaci, v druhé skupině dětí učitelka prohlubuje již získané dovednosti a vědomosti, koriguje a obohacuje schopnosti. Ve třetí skupině dětí učitelka vede děti k samostatnosti, porozumění pokynům samostatné práci, hledat řešení, řešit problémy, kroužek keramiky a flétny v rámci ŠVP PV. Snažíme se, aby děti činnosti dokončovaly a aby práci přerušovaly na nezbytně nutnou dobu. Děti s krátkou dobou pozorností, pokračují  v době odpočinku individuálně, pokud nepotřebují delší dobu odpočívání, po odpočinku, kdy dělají činnosti pro ně motivačně stimulující. Učitelka je i nadále motivuje k dokončení činnosti. Práce není hodnocena podle kvality a kvantity, ale podle míry snahy a soustředění úkol dokončit. Snaha naučit se a poznat, něco nového. Hledají, objevují, zkouší, tvoří, pozorují, opakují, zapojují se. Hodnotí se slovně popisově jednotlivých oblastí,  razítky, vždy i samy děti jsou vedeny k tomu, aby svoji práci zhodnotily ( sebehodnocení kladně, záporně). Hodnocení snahy musí být vždy pravdivé a odrážející realitu. Hledáme vždy klady pro další podporu dítěte. 

 

9:20

 

Společný odchod na záchod, hygiena, převlékání a přezouvání v šatně. Podle počasí, zda se jde na procházku nebo zahrádku. Učitelka pomáhá malým dětem s oblékáním, ale také ten, kdo se zvládne obléci sám, pomáhá mladším. Hlavně předškoláci se učí pomáhat mladším. Učí se čekat na ty pomalejší v klidu na svém místě. Empatii ve skupině. Sociálním vztahům ve skupině dětí nestejného věku. Učí se používat ochranné pomůcky, krémy proti slunci, helmy, reflexní vesty, pokrývky hlavy, pláštěnky, gumáky... Děti se učí přiměřeně a adekvátně oblékat podle počasí. Samostatnosti v oblékání dle věku a možností dítěte, hrubá, jemná motorika. Třída Berušek přechází na školní zahradu ke třídě sluníček.

 

9:30-11:30

 

Pobyt venku je vždy podmíněn počasím. Měsíce, kdy není možné trávit čas venku na školní zahradě, děti chodí na procházky do okolí mateřské školy. Poznávají zákoutí Tetčic. Pozorují změny přírody, počasí, zvířat, zahrady, výzdoby domů. Během procházek pedagog vede s jednotlivými dětmi individuální rozhovory. Hrajeme různé slovní hry. Učí se, jak se bezpečně pohybovat po Tetčicích. Jak se bezpečně chovat na silnici, jak ji bezpečně přejít. Poznávají, kde kdo bydlí, kde jsou důležité budovy pro chod Tetčic. Otužují se. Učí se slušnému chování, k úctě ke starším lidem, učí se být zdvořilý ke spoluobčanům. Když počasí dovolí, děti zůstávají na školní zahradě. Nejdříve posbírají vše, coby je mohlo zranit a matička příroda na ně nastražila. Šišky, větve, kameny... Potom si jdou děti vybrat do zahradní chatky hračky, s kterými si budou hrát. Cvičí na průlezkách, kloužou se na skluzavce, houpají se na houpačkách. Hračky ze zahradní chatky si mezi sebou půjčují. Učí se tomu, že po hře se každá hračka vrátí na původní místo, aby si ji mohl půjčit někdo jiný. Na školní zahradě se činnosti odvíjejí od počasí. V letních měsících se děti otužují, v zimě jezdí na lopatách. Na pískovišti si děti staví mosty a tunely, hrady a zámky, hrají si na cukráře, zmrzlináře. Vždy je snaha přizpůsobit hry měsíčním tématům. Průlezky, houpačka, skluzavka dětem slouží k rozvoji motorických dovedností, ztrátě strachu z výšek, síly rukou, nohou, pružnosti. Děti jezdí na trojkolkách, koloběžkách, srážedlech a kolech pro rozvoj koordinace a rovnováhy těla. Tyto činnosti všechny učitelka bedlivě pozoruje, aby zabezpečila co možná největší možné bezpečí dětem při hře. Děti zde učíme zažívat soudržnost při kolektivních hrách. Používání různého nářadí i náčiní ke sportovním hrám. Děti jsou s tím, co by mohlo být nebezpečné, seznámeni na začátku školního roku a neustále jej jim to opakováno, formou pravidel, aby se tyto skutečnosti zautomatizovaly. Po celou dobu je na zahradě zajištěn pitný režim, který je dětem neustál připomínán. Várnice s čajem, šťávou a voda. Každý má k dispozici svůj hrníček. V měsících, kdy je pěkné počasí, pořádáme s dětmi poznávací pochoďáčky do okolí Tetčic. Zlepšujeme tak kondici dětí, lásku k pohybu jako součást zdravého životního stylu. V reálném světe hledáme souvislosti enviromentální výchovy a spojení spoluzodpovědnosti každého člověka za stav přírody.

 

11:20

 

Návrat do mateřské školy, přepočítání - rituál, převlékání. Učitelka kontroluje, zda děti nejsou promáčené, popřípadě je převleče do suchého a mokré usuší. Je zde možnost zapůjčit oblečení z mateřské školy. Vyprané a vyžehlené rodiče vrátí. Společně odcházíme na WC a do umývárny vykonat hygienu před obědem. Děti průběžně přechází k přípravě na oběd. Hygiena a posléze každé dítě si samo nachystá, co k obědu potřebuje. Základy správného stolování, držení lžíce, příboru, sezení při jídle. Dětem dopomáháme s dokrmováním dle věkových a individuálních potřeb. Neznámé pochutiny ochutnávají, počkají až děti u jejich stolečku dojedí. Seznamují se s úklidem nádobí po jídle, kam co patří, použití ubrousku, likvidace zbytků, malé rozlití tekutin, velké rozlití tekutin...

 

11:30

 

Oběd. Pomocná kuchařka rozlije dětem polévku, kromě stolečku předškoláků, kteří si nalijí sami, (kdo chce může to zkoušet také). Pokud někdo něco vybryndá na stůl, sám bez říkání si to po sobě uklidí, v umývárně jsou nachystané na tyto účely hadry, ubrousky u konvice s pitným režimem. Pokud něco vylije na zem, poprosí paní školnici, aby zamezila úrazu a uklidila to. Pedagog dbá na správné stolování, aby děti jedly vše, popřípadě, aby aspoň ochutnaly. Nikdo nikoho do ničeho nenutí. Malé děti je možné dokrmit. Paní učitelka jim jde ve stolování a v chování u jídla příkladem. Po obědě každé dítě svoje nádobí poklidí na vozíček nebo okénko do kuchyně. Umyjí se. Děti, které spí, si vezmou svoji židličku, odnesou si ji do ložnice a zde se svléknou do spodního prádla, papučky si dají pod židličky a odcházejí se obléci do pyžam na lehátka. Ulehnou na lehátko, které má jejich značku. Učitelka dohlíží na to, aby každé dítě před odpočinkem bylo na WC. Přikryje odkopané děti. Paní učitelka dětem čte pohádky, příběhy, bajky. Poslouchají kazety, desky, CD, aby se dětem lépe usínalo. Starší děti většinou nespí, pouze odpočívají. Odpočívající děti nesmí rušit děti, které spí, popřípadě při usínání, výchova k ohleduplnosti. Děti, které nespí, si mohou prohlížet časopisy, knihy, leporela, popřípadě si mohou hrát s nějakou tišší hračkou, ale také mohou s paní učitelkou ve třídě individuálně pracovat, doplňovat pracovní listy, chystat svačiny, dokončovat započatou práci  z rána apod.

 

14:00

 

Probouzení dětí, postupné vstávání, kdy nikoho násilím z lehátka netaháme. Dopřejeme každému tolik spánku, kolik potřebuje. Probouzí se postupně hlukem ve třídě. WC, hygiena. Děti si svléknou pyžama, ustelou lehátka, obléknou se na židlích. Židličky přenesou do třídy a zde si chystají svačinku na stoleček

 

14:30-14:50

 

Odpolední svačina, rituál okolo svačiny se opakuje jako u ostatních jídel. Průběžnost je podle vstávání jednotlivých dětí.

 

14:50-15:45

 

Hry podle volby dětí se zaměřením na to, abychom s dětmi procvičovaly co jim nešlo, popřípadě je motivovaly na další den. Zhodnotily společně celý den, co se jim líbilo, nelíbilo, ale také dokončují započaté a nedokončené činnosti z dopoledne i z předešlého dne. V jarních a letních dnech využíváme i odpoledne školní zahradu. Děti předáváme rodičům, zákonným zástupcům, osobám zodpovědným za výchovu, osobám pověřeným rodiči. Využíváme více volného času na konzultace s rodiči. Na provoz MŠ navazují některé zprostředkované kroužky jinými školskými zařízeními, kdy lektoři využívají prostor MŠ: míčové hry, angličtina ... Učitelka předává dítě pouze zákonným zástupcům nebo osobám pověřeným v dohodě o zastupování.